Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op het gebruik van deze website op www.rhino-products.eu van toepassing. Door deze website te bezoeken, stemt u in met deze algemene voorwaarden.DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE GEEFT U AAN DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANVAARDT, ONGEACHT OF U ZICH AL DAN NIET BIJ ONS AANMELDT. BEZOEK DEZE WEBSITE NIET, WANNEER U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.De website www.rhinoproducts.eu wordt beheerd door Rhino Products Ltd, een in het Verenigd Koninkrijk en Wales ingeschreven onderneming met de zetel aan de: Sixth Avenue, Zone 2, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2LB. De onderneming staat ingeschreven onder nummer 4734369. Onze btw-ident.-code is 811209962.

Onze contactgegevens zijn:

Handelsadres:

Rhino House
Deans Road
Ellesmere Port
CH65 4DR

Algemeen e-mailadres: sales@rhinoproducts.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 77 3510133

 

Inleiding

De meeste onderdelen van deze website zijn toegankelijk zonder dat u zich bij ons moet aanmelden. Bepaalde onderdelen van deze website zijn alleen na aanmelding toegankelijk.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door middel van publicatie van een bijgewerkte versie op deze website herzien worden. Controleer van tijd tot tijd of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden gewijzigd zijn, aangezien deze voor u bindend zijn. Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn mogelijk vervangen door uitdrukkelijke juridische kennisgevingen of bepalingen op bepaalde pagina’s van deze website. Blijf deze website niet gebruiken, wanneer u bijgewerkte algemene voorwaarden niet wilt aanvaarden, nadat wij hiervan kennis hebben gegeven.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw (waar van toepassing) tegen het wettelijk geldende percentage. Wij behouden ons het recht voor om prijzen exclusief btw te vermelden, waarbij de btw als onderdeel van de totale prijs afzonderlijk vermeld wordt.

Licentie

Het is toegestaan om onder de hierna genoemde voorwaarden uittreksels van deze website voor eigen gebruik te downloaden en af te drukken:
Documenten of bijbehorende afbeeldingen van deze website mogen op geen enkele manier gewijzigd worden;

Afbeeldingen mogen niet los van de begeleidende teksten gebruikt worden; ons auteursrecht en handelsmerk en deze vermelding van toestemming worden vermeld op alle kopieën.

Tenzij anders vermeld behoort het auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten voor het volledige materiaal op deze website (met inbegrip van foto’s en afbeeldingen) aan ons of onze licentiegevers toe.

Onder deze algemene voorwaarden is het gebruik van uittreksels uit deze website anders dan boven vermeld en in welke vorm en voor welk doeleinde ook, niet toegestaan. Wanneer inbreuk wordt gemaakt op deze algemene voorwaarden, vervalt automatisch de toestemming voor het gebruik van deze website en dienen gedownloade of afgedrukte uittreksels van deze website onmiddellijk vernietigd te worden.

Met inachtneming van het bovenstaande mag geen enkel onderdeel van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd of op een andere website opgeslagen of opgenomen worden in een openbaar of particulier elektronisch opslagsysteem.
Onder voorbehoud van alle niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden genoemde rechten.

Servicetoegang

Wij streven ernaar om deze website 24 uur per dag toegankelijk te houden; wij zijn evenwel niet aansprakelijk wanneer deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor enige duur niet beschikbaar is.
De toegang tot deze website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving opgeschort worden ten gevolge van een systeemfout, onderhouds- of herstelwerkzaamheden of door oorzaken die buiten onze macht liggen.

Materiaal en gedrag van bezoekers

Met uitzondering van persoonsgebonden gegevens die onder de Wet op de privacy vallen, geldt materiaal dat bezoekers aan deze website overdragen of verzenden, als zijnde niet vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Ten opzichte van dit materiaal zijn wij aan geen enkele verplichting gehouden. Ons en door ons aangewezen personen staat het vrij om dit materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en overige in dat materiaal geïntegreerde zaken al dan niet voor commerciële doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken.

Het is niet toegestaan om materiaal naar deze website te verzenden of ervan op te vragen
dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, aanstootgevend, in strijd met goed vertrouwen of in strijd met privacy is of dat ergernis of overlast veroorzaakt; waarvan u niet alle vereiste licenties en/of goedkeuringen bezit; dat gedrag aanmoedigt dat als misdrijf wordt aangemerkt, aanleiding tot burgerlijke aansprakelijkheid geeft of anderszins onwettig is of een inbreuk vormt op de rechten van derden, hetzij in het Verenigd Koninkrijk of in elk ander land van de wereld; ; dat technisch schadelijk is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke onderdelen, corrupte gegevens of overige schadelijke software of schadelijke gegevens).

Het is niet toegestaan om misbruik van de website te maken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot hacken).

Wij zullen met alle overheden en gerechtelijke instanties volledig samenwerken, die ons verzoeken of verplichten om de identiteit van personen bekend te maken, of degenen die niet toegestaan materiaal publiceren of verzenden, op te sporen.

Links naar en van andere websites

Links op deze website naar websites van derden zijn uitsluitend voor uw gemak bedoeld. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze website. We hebben alle websites van derden niet beoordeeld en beheren deze niet en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of de inhoud of beschikbaarheid ervan. Wij geven hiervan dan ook geen goedkeuring af, geven hierover of over materiaal ervan geen verklaringen af en vermelden geen resultaten die mogelijk door het gebruik ervan worden verkregen. Wanneer u een website van derden bezoekt, waarnaar u door deze website bent doorverwezen, doet u dit geheel voor eigen risico.

Wanneer u een koppeling wilt maken naar deze website, dan is dat uitsluitend toegestaan wanneer u een koppeling aanbrengt naar de homepage van deze website en niet door deze website na te bootsen. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing: De afmeting en het uiterlijk van het logo van Rhino Products mogen niet verwijderd, vervormd of anderszins gewijzigd worden;

  • Het is niet toegestaan om een frame of andere browser of kader rond deze website aan te brengen;
  • U impliceert op geen enkele wijze dat wij producten of diensten onderschrijven anders dan die van onszelf;
  • U stelt uw relatie met ons niet verkeerd voor en u vermeldt geen onjuiste informatie over ons;
  • U gebruikt geen op deze website weergegeven handelsmerken van Rhino Products zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
  • U brengt geen koppeling aan op een website die niet uw eigendom is; en
  • Uw website bevat geen inhoud die smakeloos, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of op enige andere wijze niet voldoet aan alle van toepassing zijnde regelgeving en wettelijke voorschriften.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om het verleende recht te herroepen wanneer deze voorwaarden geschonden worden, en elke handeling uit te voeren die wij gepast achten.

U stelt ons volledig schadeloos voor enig verlies of enige schade die wij of een van de ondernemingen van onze groep hebben geleden ten gevolge van een door u gepleegde schending van deze voorwaarden.

Aanmelding

Om u op www.rhinoproducts.co.uk aan te melden, moet u ouder zijn dan achttien jaar.
Iedere aanmelding geldt voor één enkele gebruiker. Het is niet toegestaan om uw gebruikersnaam en wachtwoord te delen met anderen of met meerdere gebruikers in een netwerk.
U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van afgegeven wachtwoorden en wanneer het u bekend is of u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen.
Wij kunnen uw aanmelding na eigen goeddunken met onmiddellijke ingang intrekken of wanneer u in strijd met uw verplichtingen volgens deze voorwaarden handelt.

Disclaimer

Hoewel wij naar de correctheid van de informatie op deze website streven, staan wij niet in voor de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze website. Wij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het materiaal van deze website, de hierin genoemde producten en prijzen aanbrengen. Het materiaal op deze website kan verouderde zijn en wij verplichten ons er niet toe om dit materiaal bij te werken.

Het materiaal op deze website wordt zonder enige voorwaarden of garanties aangeboden “zoals het is”. Dienovereenkomstig en tot de volle wettelijk toegestane omvang bieden wij u deze website aan, met daaraan ten grondslag liggend, dat wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de wettelijk bepaalde voldoende kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel en de toepassing van redelijke zorg en vaardigheid) uitsluiten, die op deze algemene voorwaarden ten aanzien van deze website van toepassing kunnen zijn.

Aansprakelijkheid

Wij, derden (al dan niet betrokken bij ontwerp, bouw, onderhoud of beschikbaarstelling van deze website) en elke andere onderneming van onze groep alsmede de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen sluiten iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid uit voor verlies of schade, van welke aard en in welke hoogte ook, die voor u of derden kunnen ontstaan [met inbegrip van, maar niet beperkt tot ieder directe, indirecte of vervolgschade of verlies, of derving van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, overeenkomsten, inzet van geld of verlies of schade voortvloeiend uit of in samenhang met de onderbreking van de bedrijfsvoering, onrechtmatig (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid), overeenkomst of anderszins] in verband met deze website of in verband met het gebruik of de gevolgen van het gebruik van deze website, iedere website waarnaar vanaf deze website verwezen wordt of het materiaal van deze websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies of schade ten gevolge van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen naar aanleiding van uw toegang tot, gebruik van of zoeken op deze website of het downloaden van enige materiaal van deze website of enige gekoppelde website mogelijk besmetten.

Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid voor (i) overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid (zoals bepaald in de Wet op Onbillijke Bedingen van 1977) uit of beperkt deze; (ii) fraude; (iii) onjuiste voorstelling van fundamentele zaken; of (iv) enige aansprakelijkheid die onder toepasselijk recht niet uitgesloten of beperkt kan worden.

Wanneer door uw gebruik van materiaal van deze website uw apparatuur, software of gegevens onderhoud, reparatie of correctie behoeven, zijn alle kosten voor uw rekening.

U stemt ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten volledig te vrijwaren en vrij te stellen van enige vordering, schade, verlies, kosten (met inbegrip van kosten voor rechtsmiddelen), die voortvloeien uit de schending van de algemene voorwaarden door u of uw gebruik van deze website, of door anderen die gebruik maken van uw aanmeldingsgegevens.

Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Deze algemene voorwaarden vallen onder het recht van het Verenigd Koninkrijk. Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van Engelse rechtbanken.

Wij garanderen niet dat materiaal/producten die via de website verkrijgbaar zijn, foutloos en geschikt zijn voor toepassing buiten het Verenigd Koninkrijk. Toegang tot deze website vanuit regio’s waar de inhoud als onwettig geldt, is niet toegestaan. Toegang tot deze website vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk geschieden voor eigen risico en u bent verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving.

Diversen

Het is niet toegestaan om rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden over te dragen, aan anderen toe te wijzen of aan anderen in sublicentie te geven.
Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een (bevoegde) rechtbank niet geldig of van toepassing verklaard wordt, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan en laat dit de overige bepalingen onverlet.

Alleen partijen van deze algemene voorwaarden mogen trachten deze voorwaarden volgens de Wet op de Overeenkomst van 1999 (rechten van derden) te handhaven.