REGULAMIN KONKURSU: „PorteTube Pro”

 • 1. Organizator
 1. Organizatorem konkursu „PorteTube Pro” jest Rhino Products Sp. z o.o., ul. Rogozińskiego 6, 31-559 Kraków, adres e-mail: sales@rhinoproducts.eu NIP: 6751585530, REGON366751292 (dalej „Organizator”).
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Rhino Products Sp. z o.o., ul. Rogozińskiego 6, 31-559 Kraków, adres e-mail: sales@rhinoproducts.eu NIP: 6751585530
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia serwisu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 • 2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.07.2023 i trwa do dnia 30.07.2023, do godziny 17.00.
 2. Konkurs składa się z dwóch zadań: polubienia 10 ostatnich postów na profilu Instagram Rhino Porducts Polska oraz opublikowania komentarza zawiertającego odpowiedź na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na profilu Instagram Rhino Products Polska.
 3. Pytanie konkursowe brzmi: Jaka jest pojemność tuby PorteTube Pro (ile mieści rurek)?
 4. Uczestnicy są nagradzani za polubienie 10 ostatnich postów na profilu Instagram Rhino Products Polska i za komentarze zawierające prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe opublikowane w czasie trwania konkursu na profilu Instagram Rhino Products Polska, pod postem konkursowym.
 5. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej dnia 04.08.2023.
 6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia Zwycięzcy spośród osób biorących w nim udział, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 2 osoby wytypowane przez Organizatora.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 • 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
  • Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
  • zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
  • Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Instagram,
  • W prawidłowy sposób wykonała Zadanie Konkursowe.
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.6 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.
 • 4. Zasady Konkursu i przebieg
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, w serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/rhinoproductspolska/
 2. Zadanie Konkursowe składa się z dwóch części i polega na:
  • Skomentowaniu postu Konkursowego użytkownika Rhino Products Polskal w serwisie Instagram. Komentarz powinien zawierać prawidową odpowiedź na pytanie: Jaka jest pojemność tuby PorteTube Pro (ile mieści rurek)?
  • Polubieniu 10 ostatnich postów na profilu Rhino Products Polska
 3. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie obydwóch powyższych części zadania Kokursowego.
 4. Udział w Konkursie biorą komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierające treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, 5. zawierających treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów innych niż Rhino Products.
 6. Organizator wybierze 1 osobę, która w prawidłowy sposób wykonała zadanie konkursowe i nagrodzi ją tubą transportową PorteTube Pro o długości 3 metrów (wartość produktu: 1498.41 zł netto).
 7. Komentarze naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane przez Administartora profilu Rhino Products Polska.
 8. Wynik konkursu zostanie opublikowany na profilu Rhino Products Polska w terminie do 04.08.2023, a Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram w dniu opublikowania wyników Konkursu.
 • 5. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodą w Konkursie „PorteTube Pro” organizowanym przez Rhino Products Sp. z o.o., jest jedna tuba transportowa PorteTube Pro o długości 3 metrów.
 2. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 1498.41 zł (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści jeden groszy) netto.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta Rhino Products Polska. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci tuby transportowej jest przesłanie do dnia 11.08.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej na profilu Instagram, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz pełen adres do wysyłki nagrody (Imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 4. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienia obowiązków z §5., pkt. 5 w podanym terminie, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięskiego komentarza.
 6. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Jeśli Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny, wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Rhino Products Sp. z o.o., ul. Rogozińskiego 6, 31-559 Kraków z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Rhino Products w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.
 7. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
 8. Nagroda może zostać wysłana tylko i wyłącznie na adres znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 6. Dane osobowe uczestników Konkursu
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Rhino Products Sp. z o.o., ul. Rogozińskiego 6, 31-559 Kraków, adres e-mail: sales@rhinoproducts.eu NIP: 6751585530, REGON366751292
 2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.
 3. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • . 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy: a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama; c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich; d. ingerują w mechanizm działania konkursu; e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram w celu uniknięcia f. weryfikacji wieku; g. nie ukończyli 18 lat.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://www.rhinoproducts.eu/pl/regulamin-konkursu/
 2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w poście konkursowym na profilu Rhino Products Sp. z o.o. w serwisie Instagram. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@rhinoproducts.eu najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną) w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@rhinoproducts.eu. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.