Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller användning av denna webbplats på www.rhinoproducts.se. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att bindas av dessa allmänna villkor. ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS INDIKERAR ATT DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR, OAVSETT OM DU VÄLJER ATT REGISTRERA DIG MED OSS ELLER INTE. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS. Webbplatsen www.rhinoproducts.se drivs av Rhino Products Nordic AB, ett företag som är registrerat i Sverige, med utdelningsadress på: Rhino Products Nordic AB, Processvägen 2, 435 33 Mölnlycke, Sweden Företagets organisationsnummer är 55XXXXXXXX. Företagets momsregistreringsnummer är SE55XXXXXXXX01. Vår kontaktinformation är som följer: Besöksadress: Processvägen 2 435 33 Mölnlycke Sweden E-post: info@rhinoproducts.se Telefonnummer: 0565-510 05 Faxnummer: Vi hänvisar till e-post Inledning Du kommer att kunna komma åt de flesta delar av denna webbplats utan att registrera din information med oss. Vissa delar av denna webbplats är endast tillgängliga för dig om du registrerar dig. Vi kan revidera dessa allmänna villkor när som helst, genom att uppdatera detta meddelande. Du bör kontrollera denna webbplats regelbundet för att granska aktuella villkor, eftersom de är bindande för dig. Vissa delar av dessa allmänna villkor kan ersättas av uttryckligen utformade juridiska meddelanden eller villkor som finns på specifika sidor av denna webbplats. Om du inte vill godkänna nya villkor efter att vi har meddelat dessa ska du inte fortsätta att använda denna webbplats. Priser Alla priser inkluderar moms (då tillämpligt) till aktuell procentsats. Vi förbehåller oss rätten att visa priset utan moms, men vi kommer att ange moms separat och inkludera den i det totala priset. Licens Du har tillåtelse att skriva ut och ladda ned utdrag från denna webbplats för ditt eget bruk enligt följande villkor: Inga dokument eller förknippade bilder på denna webbplats ändras på något sätt Inga bilder på denna webbplats används separat från tillhörande text, och eventuella upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden och detta tillåtelsemeddelande visas på alla kopior. Om inget annat anges tillhör upphovsrätten och andra immateriella äganderätter till alla material på denna webbplats (inklusive utan begränsning fotografier och grafiska bilder) oss eller våra licenstagare. Enligt dessa villkor är bruk av utdrag från denna webbplats som inte efterföljer ovanstående, för något syfte, förbjudet. Om du bryter mot något villkor i dessa allmänna villkor avslutas automatiskt din behörighet att använda denna webbplats och du måste omedelbart förstöra eventuella nedladdade eller utskrivna utdrag från denna webbplats. Enligt ovanstående får ingen del av denna webbplats reproduceras eller lagras på någon annan webbplats eller inkluderas i något offentligt eller privat söksystem eller någon tjänst utan föregående skriftlig tillåtelse från oss. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor är förbehållna. Tjänsteåtkomst Medan vi strävar efter att säkerställa att denna webbplats normalt är tillgänglig dygnet runt kommer vi inte att påta oss ansvar om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon tidsperiod. Åtkomst till denna webbplats kan tillfälligt suspenderas, utan föregående meddelande i händelse av systemfel, underhåll eller reparation, eller av orsaker bortom vår kontroll. Besökares material och uppförande Förutom personligen identifierbar information, som täcks av integritetspolicyn, betraktas all information du anger eller överför till denna webbplats som icke-konfidentiell och icke-äganderättsskyddad. Vi kommer inte att ha några skyldigheter när det gäller sådan information. Vi och våra utsedda personer kommer att kunna kopiera, avslöja, distribuera, innefatta och på annat sätt använda sådan information och alla data, bilder, ljud, texter och andra saker som innefattas, för valfria kommersiella eller icke-kommersiella syften. Du är förbjuden att posta eller överföra till eller från denna webbplats material som: är hotande, kränkande, obscent, osedligt, uppviglande, offensivt, pornografiskt, stötande, kan uppvigla till rashat, är diskriminerande, hotfullt, skandalöst, inflammatoriskt, hädande, bryter mot förtroende, bryter mot sekretess eller som kan orsaka irritation eller problem, material för vilket du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden, som innefattar eller uppmuntrar uppförande som skulle kunna betraktas som lagbrott, leda till civilt skadeståndsansvar eller på annat sätt bryta mot lagen eller utgöra brott mot någon tredje parts rättigheter, i Storbritannien eller något annat land i världen, eller material som är tekniskt skadligt (inklusive utan begränsning datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, korrupta data eller annan sabotageprogramvara eller skadliga data). Du får inte missbruka webbplatsen (inklusive, utan begränsning, genom hackning). Vi kommer att helt samarbeta med polismyndigheter eller rättsliga avgöranden som begär eller beordrar oss att avslöja identiteten av eller hitta någon som postar material som bryter mot förbjudna postningar eller överföringar. Länkar till och från andra webbplatser Länkar till tredjepartswebbplatser på denna webbplats tillhandahålls endast för ditt bruk. Om du använder dessa länkar lämnar du denna webbplats. Vi har inte granskat dessa tredjepartswebbplatser och kontrollerar inte och är inte ansvariga för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Vi rekommenderar därför och ger inga representationer om dem eller material på dem, eller eventuella resultat som kan erhållas från användning av dem. Om du beslutar att besöka någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till denna webbplats gör du det helt på egen risk. Om du vill länka till denna webbplats får du endast göra detta på grunden att du länkar till men inte kopierar denna webbplats hemsida, och underställt dessa villkor: Du tar inte bort, förvränger eller på annat sätt ändrar storleken eller utseendet av Rhino Products-logotypen Du inte skapar en ram eller någon annan webbläsar- eller kantmiljö runt denna webbplats Du inte på något sätt antyder att vi rekommenderar några produkter eller tjänster förutom våra egna Du inte felaktigt representerar ditt förhållande med oss eller presenterar någon annan falsk information om oss Du inte på annat sätt använder några Rhino Products-varumärken som visas på denna webbplats utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från oss Du inte länkar från en webbplats som inte ägs av dig, samt Din webbplats inte har innehåll som är smaklöst, offensivt eller kontroversiellt, bryter mot några immateriella äganderätter eller andra personers rättigheter eller på annat sätt inte efterlever alla gällande lagar och bestämmelser. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ta tillbaka den rättighet som har givits för brott mot dessa villkor, och att vidta de åtgärder vi anser lämpliga. Du ska ersätta oss till fullo för eventuella förluster och skador vi eller något av våra gruppföretag kan utsättas för eller orsakas som ett resultat av ditt brott mot dessa villkor. Registrering För att registrera dig med www.rhinoproducts.se måste du vara över 18 år gammal. Varje registrering gäller endast för en användare. Du får inte dela ditt användarnamn och lösenord med någon annan person, eller med flera användare på ett nätverk. Ansvaret för säkerheten av de lösenord som har getts ut är enbart ditt, och om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt lösenord ska du kontakta oss omedelbart. Vi kan tillfälligt blockera eller stoppa din registrering omedelbart, enligt vårt rimliga gottfinnande eller om du bryter mot någon av dina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor. Ansvarsfriskrivning Medan vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt garanterar vi inte att all information på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Vi kan ändra informationen på denna webbplats, eller ändra de produkter och priser som beskrivs häri när som helst utan föregående meddelande. Informationen på denna webbplats kan vara föråldrad, och vi påtar oss inget ansvar för att uppdatera denna information. Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick, utan någon ansvarsskyldighet, garanti eller några andra villkor. I enlighet med detta i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar, tillhandahåller vi denna webbplats med förutsättningen att alla representationer, garantier och villkor (inklusive utan begränsning villkor rörande tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål och utövande av rimlig aktsamhet och kunskap) som förutom dessa allmänna villkor kan påverka denna webbplats. Skyldigheter Vi, någon annan part (vare sig de är engagerade i att skapa, producera, underhålla eller leverera denna webbplats eller inte), och våra gruppföretag och deras styrelsemedlemmar, direktörer, anställda, aktieägare eller agenter, avsäger sig alla skyldigheter och allt ansvar för skadestånd för eller typ av skada som kan påverka dig eller en tredje part (inklusive utan begränsning eventuella direkta, indirekta eller följdskador eller straffskadestånd, eller förlust av inkomst, vinst, goodwill, data, kontrakt, utnyttjande av pengar eller förlust eller skada som följd eller som är förknippad på något sätt med ett avbrott av affärsverksamhet, och vare sig det gäller skadeståndsanspråk (inklusive och utan begränsning underlåtenhet), kontrakt eller annat i samband med denna webbplats på något sätt eller relaterat till bruk, oförmåga att bruka eller resultat av bruk av denna webbplats, webbplatser som är länkade till denna webbplats eller material på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada orsakad av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, dina data eller annan egendom på grund av din åtkomst till, bruk av eller granskning av denna webbplats, eller din nedladdning av information från denna webbplats eller någon webbplats som är länkad till denna webbplats. Inget i dessa allmänna villkor ska utesluta eller begränsa vår skyldighet när det gäller (i) dödsfall eller personskada orsakad av underlåtenhet (som definierat i Unfair Contract Terms Act 1977), (ii) bedrägeri, (iii) felaktig representation av en fundamental fråga eller (iv) någon skyldighet som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lagar. Om ditt bruk av information på denna webbplats leder till att du måste underhålla, reparera eller korrigera utrustning, programvara eller data är du ensam ansvarig för dessa kostnader. Du godkänner att ersätta oss till fullo, försvara och hålla oss och våra styrelsemedlemmar, direktörer, anställda och agenter fria från alla anspråk, skyldigheter, skadestånd, förluster och kostnader (inklusive rimliga juridiska kostnader) som har uppstått som ett resultat av ditt brott mot dessa allmänna villkor eller ditt bruk av denna webbplats eller bruk av någon annan person som använder din registreringsinformation. Gällande lag och jurisdiktion Dessa allmänna villkor ska styras av och konstrueras i enlighet med svensk lag. Dispyter som uppstår i samband med dessa villkor ska underlyda den exklusiva jurisdiktionen av svenska domstolar. Vi garanterar inte att material/varor som säljs på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning utanför Sverige, Norge eller Finland. Det är förbjudet att besöka webbplatsen från territorier där dess innehåll är illegalt eller olagligt. Om du besöker denna webbplats från platser utanför Sverige, Norge eller Finland gör du detta på egen risk, och du har ansvar för att efterleva lokala lagar. Övrigt Du får inte tilldela, vidarelicensiera eller på något annat sätt överföra någon av dina behörigheter under dessa allmänna villkor. Om någon del av dessa allmänna villkor befinns vara ogiltig av en kompetent domstol, ska inte denna ogiltighet påverka giltigheten av resterande delar av dessa villkor, och de ska fortsätta att till fullo gälla. Endast de parter som berörs av dessa allmänna villkor kan åberopa dem, enligt Contracts (Right of Third Parties) Act 1999.